Go to Top

Odpady

SEGREGACJA ODPADÓW NA NASZYM OSIEDLU

link icon

Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 208/2016 r. z dniem 01.01.2017 r. ustalił zmianę sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieselektywnego na selektywny, tym samym zobowiązuje Szanownych mieszkańców do segregacji odpadów. Od lat słyszymy, że powinniśmy segregować śmieci. Nic dziwnego, ponieważ przeciętny Polak wytwarza co roku ok. 300 kg śmieci, z czego wciąż odzyskujemy niewiele – zaledwie kilka procent, więc góry odpadów rosną w zastraszającym tempie, stanowiąc nie tylko zagrożenie dla środowiska, lecz również dla nas Czytaj Więcej

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

link icon

Informujemy, iż na terenie Lubina działa PSZOK ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), do którego możecie Państwo bez ponoszenia opłat oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj. tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe. Warunkiem jest dostarczenie ich we własnym zakresie i okazanie dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania Czytaj Więcej