Go to Top

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NASZEJ SPÓŁDZIELNI

„Termomodernizacja wielorodzinnych budynków przy ul. Krupińskiego 39-45, 47-55, 57-65, 67-71, 73-79, 95-101″

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie informuje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą: „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków przy ul. Krupińskiego 39-45, 47-55, 57-65, 67-71, 73-79, 95-101″ — Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym — konkursy horyzontalne — nabór na OSI, schemat 3.3.B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych:

Wniosek nr RPDS.03.03.01-02-0095/16

„Termomodernizacja wielorodzinnych budynków przy ul. Krupińskiego 39-45, 47-55, 57-65, 67-71, 73-79, 95-101″

całkowita wartość projektu: 3 478 209,14 zł

wartość dofinansowania: 1 857 503,82 zł

Bezpośrednim celem realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków przy ul. Krupińskiego 39-45, 47-55, 57-65, 67-71, 73-79, 95-101″ jest poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie. Ponadto, jednym z celi projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. Ogólnym celem projektu jest poprawa komfortu życia mieszkańców budynków poddanych termomodernizacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskq ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020