Go to Top

Najczęściej zadawane pytania

Kliknij na pytanie, aby rozwinąć odpowiedź.

 

a

Korzyści z członkostwa w Spóldzielni

Członkostwo w Spółdzielni.
1. Właściciel lokalu mieszkalnego decydując się na członkostwo w Spółdzielni w 2014r. jednorazowo wpłaca 672,00 zł, (która składa się z wpisowego- 168,00 zł. i udziałów- 504,00 zł.).
Zgodnie z § 17 Statutu Spółdzielni w/w kwota jest zależne od minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego w danym roku kalendarzowym:
wpisowe wynosi 10%,
udział wynosi 30%.
2. Korzyści płynące z członkostwa w Spółdzielni:
prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
3. „Podwójne członkostwo”- dla małżonków:
współmałżonek chcący posiadać członkostwo powinien złożyć pisemny wniosek o przyjęcie go w poczet członków Spółdzielni, po podjęciu uchwały przez Zarząd członek spółdzielni powinien dokonać wpłaty udziałów i wpisowego obowiązującego w danym roku, przy „podwójnym członkostwie” każdy z małżonków ma prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zbycie prawa do lokalu przez członka Spółdzielni ( sprzedaż, darowizna, rozwód, podział majątku): kwota wpisowego nie podlega zwrotowi, kwota udziałów zostaje zwrócona zgodnie z § 17 Statutu ust. 6 (w roku następnym po Walnym Zgromadzeniu).
5. Roszczenie do lokalu- zgodnie z § 17 ust. 3a Statutu Spółdzielni wpisowego i udziałów
me wnoszą:
małżonek po śmierci jednego z małżonków, dziecko po śmierci rodzica ( rodziców) jeżeli osoby te zostaną na ich pisemny wniosek przyjęte w poczet członków Spółdzielni.
6. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdy czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które powinno być dokonane na piśmie.

 

Brak członkostwa w Spółdzielni "Nie członek Spółdzielni"

Brak członkostwa w Spółdzielni” nie członek Spółdzielni”.
1. Właściciel lokalu mieszkalnego nie wyrażając zgody na członkostwo w Spółdzielni zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 16 z dn. 14-04-2009r. -ponosi opłaty:
50,00 zł za sporządzenie i wydanie umowy najmu lokalu, umowy na rozliczenie kosztów ogrzewania lub najem dodatkowych pomieszczeń, itp.,
10,00 zł. za wydanie wszelkich zaświadczeń,
30 gr./ m2 zwiększona opłata eksploatacyjna w comiesięcznej opłacie czynszu (ulega zmianie przy podwyżce).
2. Osoba nie będąca członkiem Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu lecz bez prawa głosu.
3. Właściciel lokalu mieszkalnego nie będący członkiem Spółdzielni nie może kandydować do Rady Nadzorczej Spółdzielni .
4. Właściciel lokalu mieszkalnego chcący posiadać członkostwo może w każdym czasie złożyć pisemny wniosek do Zarządu o przyjęcie go w poczet członków Spółdzielni.