Go to Top

Dodatki mieszkaniowe

DODATEK MIESZKANIOWY

link icon

Informujemy, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych oraz powierzchniowych Świadczenie to funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 Czytaj Więcej